Zrealizowane projekty unijne:

Radiologia i diagnostyka obrazowa- specjalistyczne kursy doskonalące dla radiologów i techników elektroradiologii woj. śląskiego dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekt realizowany w okresie od 01.10.2013r. do 30.04.2015r.

Projektem objętych zostało 80 osób samozatrudnionych/właścicieli mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujących zawód lekarza radiologa lub technika elektroradiologii.

Tematyka kursów ujęta w projekcie:

Kursy obowiązkowe (8 godzinne do wyboru 4 z 5-ciu):

 1. Obsługa stacji AW- funkcje zaawansowane.
 2. Obsługa oprogramowania diagnostycznego Osirix.
 3. Protokoły badań TK i MR.
 4. Opisywania badań HRCT.
 5. Interpretacja badań PET-TK.
   

Kursy fakultatywne (16 godzinne do wyboru 2 z 3):

 1. Zagadnienia laryngologiczne.
 2. Zagadnienia ortopedyczne.
 3. Zagadnienia kardiologiczne.

Ratować na 5-kę! – szkolenia doskonalące dla ratowników medycznych woj. śląskiego - /Działanie 8.1 POKL/ - projekt realizowany od 01.10.2013r. do 31.03.2015r.

Projektem objętych zostało 144 osób samozatrudnionych/właścicieli i/lub pracowników mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujących zawód ratownika medycznego.

Tematyka kursów ujęta w projekcie:

Kursy obowiązkowe:

 1. Kurs Praktyka Pogotowia Ratunkowego – trwający 40 godzin dydaktycznych (dla 144 osób).
 2. Kurs Symulacja Medyczna – trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 144 osób).
   

Kursy do wyboru:

 1. Kurs Stany nagłe pochodzenia internistycznego u dorosłych - trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 48 osób).
 2. Kurs Stany nagłe w pediatrii - trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 48 osób).
 3. Kurs Stany nagłe pochodzenia urazowego - trwający 24 godziny dydaktyczne (dla 48 osób).

 


Operator wózka widłowego i obsługi magazynu - wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego /Działanie 8.1 POKL/ - projekt realizowany od 01.01.2013 do 30.11.2014r.

zakładał realizację następujących bloków tematycznych:

 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych + bezpieczna wymiana butli.
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych + bezpieczna wymiana butli z obsługą magazynu.

 


Górnik z kwalifikacjami – szkolenie dla pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. /Działanie 8.1 POKL/ - projekt realizowany od 01.09.2012r. do 30.09.2014r.

Projekt miał na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych na stanowiskach górniczych 700 pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego i obejmował kursy:

 • operator samojezdnych maszyn przodkowych, w zakresie obsługi kombajnów ścianowych w podziemnych zakładach górniczych,
 • operator samojezdnych maszyn przodkowych: ładowarek samojezdnych w podziemnych zakładach górniczych,
 • maszynista lokomotyw pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,
 • obsługa obudów zmechanizowanych,
 • górnik rabunkarz.
 • kursy połączone były z podniesieniem wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz z zakresu kierowania zespołem pracowników dołowych.

 


Akademia menedżera – rozwój kompetencji kadry zarządzającej KHW S.A. – projekt realizowany od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.

Projektem objętych zostało 492 osób kadry menedżerskiej średniego oraz wyższego szczebla KHW S.A., które uczestniczyły w niżej wymienionych dwudniowych szkoleniach:

 • Kierowanie zespołem
 • Menedżer vs. Menedżerka
 • Menedżer w oczach pracowników
 • Zarządzanie wiekiem
 • Przywództwo
 • Trening kreatywności
 • Zarządzanie czasem
 • Stylowy menedżer

 


Kurs górnika eksploatacji podziemnej – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – projekt realizowany od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.

Szkoleniem trójetapowym objętych zostało 989 osób, które uczestniczyły w szkoleniu przygotowawczym do egzaminu potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej”, egzaminie na tytuł zawodowy „górnik eksploatacji podziemnej” oraz szkoleniu przed dopuszczeniem do pracy na stanowisko górnika.


Nowoczesna Spółka Szkoleniowa - potwierdzona jakość w nauczaniu – projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2011r. do 30 września 2012r.

Beneficjentem ostatecznym projektu była Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. (Obecnie Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – placówka kształcenia ustawicznego, która jako organ prowadzący Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa kształci w szkołach dla dorosłych w ramach formalnego kształcenia ustawicznego zgodnie z wpisem do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Katowice: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Projekt był odpowiedzią na problem braku standaryzacji oferty kształcenia prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową (obecnie Śląskie Centrum Usług Wspólnych) szkół dla dorosłych Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa w kontekście dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Celami szczegółowymi projektu były:

 • diagnoza popytu zgłaszanego przez stu pracodawców regionu w kontekście rozwoju zawodowego formalnego kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa,
 • analiza jakości, form i popytu na zawodowe kierunki kształcenia przez stu pięćdziesięciu słuchaczy szkół oraz prognozowania zmian z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez uzyskanie akredytacji trzydziestu kursów w formach pozaszkolnych,
 • standaryzacja trzech programów specjalizacyjnych w ramach kierunków formalnego kształcenia w zawodach technik mechanik i technik górnik w formie skryptów oraz opracowanie w tym zakresie kontentów e – learningowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

 • Badania zawodowego kształcenia formalnego osób dorosłych wśród stu pięćdziesięciu słuchaczy, dwudziestu nauczycieli Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa oraz stu pracodawców z województwa śląskiego.
 • opracowano trzy wystandaryzowane skrypty do kształcenia formalnego w zawodach technik mechanik i technik górnik.
 • powstała strona internetowa projektu oraz kontenty e-learningowe na platformie e – learningowej do prowadzenia programów nauczania w Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa na specjalnościach w ramach kierunków kształcenia formalnego technik mechanik i technik górnik.

W przypadku zainteresowania rezultatami projektu prosimy o kontakt:

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
tel. 32 420 4036
tel. 669 096 523
e–mail: a.ciemiega@scuw.pl