Śląskie Centrum Usług Wspólnych oferuje pomoc przy Krajowym Funduszu Szkoleniowym, w szczególności:

  • zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych pracowników
  • pomoc przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
  • pomoc przy współpracy z odpowiednim urzędem
  • realizację usług szkoleniowych (rozwojowych)

Załatwiamy wszystkie formalności!

Dzięki środkom z KFS każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika może wzmocnić swoją kadrę oraz konkurencyjność na rynku.

Przypominamy:
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to część funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Środki z KFS mogą być przeznaczone m.in. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie oraz psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków Funduszu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Kto może skorzystać?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę. Pracodawca w oparciu o złożony wniosek, na podstawie zawartej umowy, moze otrzymać środki KFS w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw pracodawca może otrzymać środki KFS w wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego. W obu przypadkach dofinansowanie nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
tel. 32 420 4338
kom. 603401216
b.boron@scuw.pl