Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. sukcesywnie upowszechnia dobre praktyki dotyczące zapewnienia jakości szkoleń.

I

Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej.

 1. Śląskie  Centrum  Usług  Wspólnych  Sp.  z  o.o.  posiada  procedury  do realizacji  usługi  szkoleniowej oraz referencje od Klientów poświadczające jakość dostarczonej usługi.
 2. Śląskie  Centrum  Usług  Wspólnych  Sp.  z  o.o.  publikuje  informacje o  oferowanych  usługach szkoleniowych na swojej stronie internetowej www.scuw.pl.
  • Firma określiła kryteria dotyczące rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej.
  • Firma dokonuje ewaluacji realizowanych szkoleń. 
 3. Centrum upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń.
  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych stosuje obowiązujące go przepisy prawne.
  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych.
 4. Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe. 
  • Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia Klientów.
  • Śląskie  Centrum  Usług  Wspólnych  Sp.  z  o.o.  posiada  procedurę  oraz  regulamin  reklamacji świadczonych usług szkoleniowych. Regulamin opublikowany jest na stronie organizacji w postaci dokumentu Postępowanie reklamacyjne w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 
  • Firma   posiada   procedurę   postępowania   w   wypadku   pojawienia   się nieprzewidzianych trudności, jak np. nieobecność prowadzącego szkolenie.
II

Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej.

 1. Szkolenie Otwarte
  • Szkolenie otwarte realizowane Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest udokumentowane programem szkolenia. 
  • Firma określa kryteria dla grupy docelowej. 
  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. informuje swoich Klientów w jakiej formie realizowane są oferowane przez nią zajęcia. 
  • Firma dostarcza Klientowi informacje dotyczące sylwetki prowadzącego zajęcia. 
  • Klient jest informowany w trakcie realizacji usługi o sposobie ewaluacji szkolenia. 
 2. Szkolenie zamknięte
  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. przygotowuje program szkolenia w uzgodnieniu z Klientem.
  • Firma planuje badania ewaluacyjne.

  • Przed realizacją szkolenia:

  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych przedstawia Klientom danej usługi informację zawierającą minimum: miejsce, czas, program, harmonogram oraz inne informacje niezbędne uczestnikom szkolenia.

  • W trakcie realizacji szkolenia:

  • Firma podczas rozpoczęcia szkolenia zawiera kontrakt z uczestnikami, przedstawia im ramy organizacyjne i logistyczne oraz prowadzącego/prowadzących zajęcia.
  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. podczas realizacji szkolenia realizuje działania pozwalające na zrealizowanie celów i programu szkolenia, w tym m.in. prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy, z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się.

  • Po zakończeniu realizacji szkolenia:

  • Po zakończeniu szkolenia Śląskie Centrum Usług Wspólnych przeprowadza badania ewaluacyjne.
  • Po przeprowadzeniu szkolenia Śląskie Centrum Usług Wspólnych wydaje potwierdzenia o uczestnictwie w szkoleniu w formie uzgodnionej z klientami.
  • Po zakończonym szkoleniu Śląskie Centrum Usług Wspólnych wydaje raport w formie uzgodnionej z Klientem – rozmowy i/lub w formie pisemnej, który zawiera informację o: realizacji programu, osiągniętych celach, rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych Uczestników.
III

Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej.

 1. Śląskie  Centrum  Usług  Wspólnych  Sp.  z  o.o.  posiada  kadrę merytoryczną
 2. W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia
 3. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry.
IV

Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.

 1. Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń.
 2. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej.
 3. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.
 4. Oferowane przez Spółkę szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych.
  • Logistyka szkoleń oferowanych w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest uzgadniana z Klientami. Uzgodnienia obejmują m.in.: miejsce, datę, cenę wraz z informacją co dokładnie zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji, podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.
  • Logistyka szkoleń jest zgodna z umową z klientami, umożliwiająca realizację celów szkoleniowych
  • Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom szkoleń materiały oraz środki dydaktyczne.