Informujemy, iż od dnia 30 maja 2017r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt. „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z EASYRESCUE WOJCIECH WIECZOREK ul. Ligocka  5a/9, 40-570 Katowice, który jest Liderem projektu oraz Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice - Partner projektu.

Projekt skierowany jest do 960 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. śląskim wykonujących pracę na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika lub kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo zainteresowanych uzyskaniem poza godzinami i miejscem pracy kwalifikacji w zakresie czynności resuscytacyjnych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem stowarzyszenia American Heart Association (dalej-AHA). Kursy realizowane będą na terenie woj. śląskiego  w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (kurs BLS – 1 dzień), po ukończeniu którego 40% uczestników projektu (384 os.) przystąpi do kursu w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (kurs ACLS- 2 dni), a 20% uczestników projektu (192 os.) przystąpi do kursu w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (kurs PALS-2dni).

 

Preferowany udział mężczyzn w projekcie.

 

Projekt realizowany jest od 01.05.2017r. – 30.04.2019r.

Przyznane dofinansowanie : 1 047 072,89 zł

 

Biuro Projektu:

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice.

Osoby do kontaktu: Izabela Pluta tel. 32 420 4150 lub Anna Ciemięga tel. 32 420 4036

e-mail: projekt.med@scuw.pl

 

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne niezbędne do udziału w projekcie.

Pliki do pobrania: