Inwestycja ma na celu uruchomienie żłobka, który ma stanowić wsparcie dla rodziców zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech w powrocie do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz utrzymanie miejsca pracy. Społeczno – ekonomiczna efektywność projektu wpisuje się w program wspierania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach. Na podstawie dialogu z pracownikami odnośnie bieżących i przyszłych potrzeb ustalono niską dostępność miejsc w istniejących żłobkach na lokalnym rynku, brak alternatywy bezpłatnej formy opieki nad dzieckiem do lat 3, ryzyko utraty pracy po dłuższej przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz potrzebę zapewnienia preferencyjnych opłat opieki nad dzieckiem, bezpiecznej opieki, lokalu oraz odpowiedniej opieki medycznej. Do utworzenia żłobka wykorzystano własny lokal użytkowy o powierzchni 357,31 m2, który dotychczas spełniał funkcję biurowo – szkoleniową. Przebudowa lokalu polega na dostosowaniu pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z dnia 11 lipca 2014r., poz. 925). Spółka uzyskała Decyzję nr 169/2016 o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na żłobek oraz Decyzję nr 1411/16 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Katowice. Dostosowując pomieszczenia do nowej funkcji starano się w maksymalnym stopniu wykorzystać ich istniejący układ, zmieniając jednak ich przeznaczenie. Zaprojektowano: 3 obszerne sale zabaw, 2 sypialnie, sanitariaty, szatnie, niezbędne pomieszczenia socjalno – sanitarne dla personelu oraz inne pomieszczenia pomocnicze, w tym kuchnię.

W styczniu 2017 roku Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp.  z o.o. rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. 

Okres realizacji Projektu 01.01.2017r.-31.05.2018r.                                                                    

Wartość projektu 981 077,36 zł.

Projekt obejmuje:

  • tworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka dla 45 dzieci,
  • opiekę nad dziećmi do lat 3.

Dzięki pozyskanej dotacji częściowo sfinansowane będą remonty, zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wyposażenie żłobka, wynagrodzenia opiekunów, animatorów oraz koszty eksploatacyjne żłobka.

Poniżej dla Kandydatów do Projektu znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne w formie edytowalnej oraz pdf.

Pliki do pobrania: