Postępowanie reklamacyjne w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

 1. Uczestnik kursu ma prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacje można zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej, e-mailem, listem poleconym lub faksem, na adres: Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice, e-mail: m.steczek@scuw.pl, tel. 32 420 43 96
 3. Karta zgłoszenia reklamacji jest dostępna w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – www.scuw.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • przedmiot reklamacji – nazwę kursu, termin i miejsce realizacji,
  • opis niezgodności, wraz z oczekiwaniami uczestnika kursu wobec Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  • dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres do korespondencji.
 5. Zgłoszona reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej niezgodności. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacji nie będzie zawierało wszystkich danych wskazanych w punkcie 3, Uczestnik kursu będzie miał 7 dni roboczych na złożenie kompletnego zgłoszenia reklamacji.
 6. Zgłoszenie reklamacji jest analizowane od strony merytorycznej przez kierownika ośrodka lub organizatora danego kursu, po konsultacji z przełożonym. Oceny zasadności reklamacji dokonuje Zarząd Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 7. Niezależnie od wyniku procesu reklamacji, Uczestnik kursu otrzymuje pisemne stanowisko Śląskiego Centrum Usług Wspólnych w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem decyzji oraz wytycznymi dotyczącymi dalszego sposobu postępowania.
 8. Z postępowania reklamacyjnego sporządzany jest protokół, który jest udostępniany do wglądu w siedzibie firmy.

Pliki do pobrania: