Cel 

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy
 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Program 

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych  zakładu pracy i organizacji  społecznych w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie  zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy  i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady podziału odzieży roboczej i obuwia  roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i  bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawdzania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie  pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

55 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice