Cel 

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z już wprowadzonymi w 2019 roku zmianami w podatku VAT oraz z przygotowanymi do wprowadzenia w II i III kwartale 2019 roku, a także w I kwartale 2020 roku.

Program 

       I. Omówienie zmian obowiązujących od 01.01.2019 r.

 1. Wprowadzenie uproszczeń w prawie podatkowym.
 1. Likwidacja składania wniosków przy zwrotach przyspieszonych.
 2. Zmiana w wierzytelnościach nieściągalnych.
 3. Utrzymanie dotychczasowych wysokości stawek VAT z warunkowym ich obniżeniem.
 4. Nowe zasady rozliczania bonów na towary i usługi.
 5. Nowy sposób ustalania miejsca świadczenia przy świadczeniu usług elektronicznych.

 

       II. Zmiany w II kwartale 2019 roku i w I kwartale 2020 roku.

 1. Nowe matryce stawek VAT – zmiana  Polskiej Klasyfikacji  Wyrobów i Usług z  2008  na Nomenklaturę Scaloną (CN) dla towarów oraz PKWiU 2015 dla usług.
 2. Wprowadzenia wiążącej informacji stawkowej (WIS) tj. decyzji zawierającej klasyfikacje towarów i usług dla potrzeb m.in. VAT.
 3. Zmian w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności.

 

      III. Zmiany w III kwartale 2019 roku.

 1. Nowa struktura w miejsce deklaracji VAT – 7, VAT-7K i JPK_VAT; zasady jej przekazywania.
 2. Nowe wymogi w zakresie danych objętych rejestrem VAT wynikające z projektu nowej struktury (m.in. termin płatności, rodzaje dokumentów/zakupu/sprzedaży itp.).
 3. Grzywny za błędy w przekazywanych ewidencjach i zasady ich nakładania.
 4. Centralny Rejestr Faktur.

​        

        IV. Pozostałe planowane zmiany.

 1. Nowa baza danych dla podatników VAT, 
  ​- ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów w związku z ww. nowa bazą danych.
 2. Zmiana definicja pierwszego zasiedlenia i konsekwencje dla opodatkowania dostaw nieruchomości – zaliczki przedpłaty dokonane do końca czerwca, skutki podatkowe.
 3. Nowy warunek wystawiania faktur do paragonów.
 4. Zmiany w sankcjach.

 

        V. Projektowane zmiany w zakresie kas fiskalnych.

 1. Do kiedy można korzystać z dotychczas użytkowanych kas rejestracyjnych.
 2. Branże obowiązkowo objęte instalacją kas on-line – okresy przejściowe.
 3. Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

        VI. Fakturowanie.

 1. Faktury korygujące i noty w aspekcie JPK.
 2. Prawidłowo określanie przyczyny korekty.
 3. Dokumentowanie uznanych reklamacji (w tym zwrot kosztów ponoszonych przez nabywców).
 4. E-faktury (duplikaty, korygujące i zwrot faktury).
 5. Zasady odliczania podatku VAT od  faktur korygujących i duplikatów faktur.
 6. Omówienie zakresu  danych z korekt faktur oraz faktury pierwotnej.
 7. Refaktury: energia, dostawa ciepła, wody, usług związanych z usuwaniem szkód górniczych.
 8. Zasady ustalania stawek VAT w tym zwolnienie z podatku.

 

        VII. Zasady ogólne VAT.

 1. Data powstania obowiązku podatkowego.
 2. Sprzedaż złomu (odwrotne obciążenie) w tym dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej.
 3. Problematyka powstania obowiązku podatkowego w tym w przypadku: 
  - nabyć i przekazania pracownikom zegarków jubileuszowych, odznak jubileuszowych.
 4. Problematyka odliczania podatku naliczonego   (zasady, terminy odliczania, podstawy, wyłączenia i ograniczenia  prawa do odliczenia, kwoty wystawione przez sprzedawcę i niezaakceptowane przez nabywcę np. z uwagi na niezgodność z umową nierozstrzygnięte postępowania gwarancyjne).
 5. Błędy w dokumentacji a prawo do odliczenia podatku VAT  (np. kwoty niezgodne z rzeczywistością, stwierdzające czynności, które nie zostały wykonane, błędne oznaczenie towaru na fakturze).

 

Kurs poprowadzi:

Edyta Kasprzak- absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 20 lat pracownik zatrudniony w urzędach skarbowych. Wykładowca akademicki w renomowanych prywatnych uczelniach. Prowadzący szkolenia, warsztaty, wykłady z zagadnień z zakresu podatku VAT.

 

W ramach kursu zapewniamy:

Materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Czas trwania

(1) dni

Najbliższe terminy

29.04 - 29.04.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice