Zadaniem Zespołu Kadr i Zespołu Wynagrodzeń Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej pracowników Grupy Kapitałowej PGG S.A.

Obsługa Zespołu Kadr obejmuje usługi z zakresu:

 • prowadzenia akt osobowych pracowniczych,
 • prowadzenia spraw związanych z alokacją pracowniczą, podwyższania kwalifikacji pracowniczych, rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, wyliczania pracowniczych uprawnień emerytalno-rentowych, nadawania odznaczeń dla pracowników, oceny pracowniczej,
 • wystawiania wszelkich zaświadczeń dotyczących okresów zatrudnienia,
 • wyliczania wszelkich uprawnień do świadczeń pracowniczych wynikających z zapisów Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych,
 • wprowadzenia, weryfikowania oraz wyrejestrowywania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • prowadzenia systemu „Płatnik”.

 

Obsługa Zespołu Wynagrodzeń obejmuje usługi z zakresu:

Obliczeń Wynagrodzeń:

 • obliczanie i realizacja wypłat wynagrodzeń,
 • dokonywanie potrąceń wynagrodzeń z różnych tytułów,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodów do różnych instytucji lub na wniosek pracownika,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu wynagrodzeń dla celów emerytalnych - RP-7,

Ubezpieczeń ZUS:

 • naliczanie wynagrodzeń za czas choroby,
 • realizacja wypłat z tytułu świadczeń ZUS (urlopy macierzyńskie, ojcowskie, świadczenia rehabilitacyjne itp.),
 • rozliczanie odprowadzonych składek ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalnych i rentowych pod względem potwierdzania absencji chorobowej i wypłaconych świadczeń,

Rozliczeń Podatku PIT:

 • naliczanie i odprowadzanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowanie rocznych rozliczeń PIT,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • realizacja wypłat z tytułu stypendiów fundowanych i dofinansowania kosztów kształcenia,
 • obsługa zajęć komorniczych, alimentacyjnych i innych organów egzekucyjnych dotyczących wynagrodzeń pracowników,

Deputatu Węglowego:

 • obsługa deputatu węglowego dla pracowników i emerytów w zależności od form realizacji (talony węglowe, ekwiwalent w gotówce, skup w kasie, zwrot do naliczenia do wynagrodzenia),
 • wydawanie talonów węglowych (koordynatorzy ds. deputatu węglowego w kopalni),
 • realizacja deputatu węglowego na podstawie wyroków alimentacyjnych.

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obejmuje usługi w zakresie:

 • opracowania Regulaminu ZFŚS, zasad wykonawczych i tabel dotacji,  rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS, sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wydatkowania środków ZFŚS,
 • realizacji świadczeń, w tym: wczasów pod gruszą, wypoczynku dla dzieci, zapomogi i pomocy finansowej, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, działalności turystycznej.

Obsługa roszczeń pracowniczych obejmuje usługi w zakresie:

 • naliczania i realizacji wypłaty rent wyrównawczych zgodnie z wyrokiem sądowym lub zawartą ugodą pozasądową,
 • naliczania świadczeń należnych rentobiorcy z tytułu wypłacanej renty wyrównawczej,
 • realizacji wypłat odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.